මීගමුව මහා නගර සභාව
      සහාය            
 
 
 
ලියාපදිංචිය
සම්පූර්ණ නම | Full Name :
ලිපිනය | Address :
දුරකථන අංකය | Mobile :
විද්‍යුත් ලිපිනය | Email :
තහවුරු කිරීමේ විද්‍යුත් ලිපිනය
| Re-Enter Your Email:
මුර පදය | Password :
තහවුරු කිරීමේ මුර පදය
| Confirm Password :
වරිපනම් අංක | Properties :
අයත් කාර්යාලය /උප කාර්යාලය
| Office
කොට්ඨාශය | Division
මාර්ගය | Street
වරිපනම් අංකය | Property No.
ඔබ ඇතුලත් කළ වරිපනම් අංක
| Property numbers you added :
ID Location Premises No
Can't read the image? click here to refresh

මා ඉහත සඳහන් කරුණු හා කොන්දේසි වලට එකග වෙමි.