මීගමුව මහා නගර සභාව
      සහාය            
 
 
 
 
ලියාපදිංචිය
සම්පූර්ණ නම

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

විද්‍යුත් ලිපිනය

තහවුරු කිරීමේවිද්‍යුත් ලිපිනය

මුර පදය

තහවුරු කිරීමේ මුර පදය

මාගේ වරිපනම් අංකID Location Premises No
Can't read the image? click here to refresh


මා ඉහත සඳහන් කරුණු හා කොන්දේසි වලට එකග වෙමි.